یک دسته حیاتی از اشکال پرشر سوئیچ ها سوئیچ جیوه ای می باشد که بر روی لوله بوردون کارگزاشتن می شود. در رابطه دارای این نوع پرشر سوئیچ بایستی بگوییم که این دسته سوئیچ فشار کلیدی سایر گونه های آن مقداری تفاوت دارند. در رابطه حیاتی پیچ کوجکتر باید اشاره نماییم که پیچ تنظیم برهه زمانی دلتا میباشد. در رابطه کلیدی لو پرشر سوئیچ اشنایدر می بایست بگوییم که به جهت حفظ از کمپرسور در برابر کاهش فشار، از لو پرشر کلید استعمال میشود. در چنین حالتی اضطراری می باشد تا مکانیزم مکانیکی در مواجهه مستقیم دارای سیال پایین فشار قرار داشته باشد. همین پیچ به جهت تنظیم دوران خاموش و پر‌نور ماندن پمپ میتوانید از همین پیچ استفاده کنید که دقت نمایید که این پیچ را فراوان سفت نکنید تا هم‌زمان اهمیت باز نمودن شیر آب، پمپ نیز شیوه اندازی شود و همچنین پس از جدا کردن آب، پمپ نیز خاموش شود و چنانچه همین پیچ بیش از حد سفت شود حالتی شکل می دهد که مثلا آب را قطع کردیم و پس از قطع شیر آب، پمپ تا مدت روزگار زیادی همچنان واضح میماند. های سوئیچ اشنایدر در خط دهش قرار می‌گیرد که فشار بیشتری نسبت به دیگر قسمتهای سیستم دارد و وقتی که فشار در همین قسمت بیش از حد مجاز شود، سوئیچ چرخه را قطع میکند. درصورتیکه فشار گاز اکثر از حد مجاز باشد و فنر بیش از میزان فشرده شود، زبانه از شیار خارج شده و اتصال انقطاع می‌شود و به این ترتیب کمپرسور از مدار پرشر سوئیچ هوا در موقعیت قطع می باشد بیرون میشود. همان نوع که قبل خیس اشاره کردیم که ورودی آن فشار را حساس میکند و در شرایطی که فشار به حد مورد لحاظ رسید کنتاکتی را قطع و وصل می‌کند و همین کنتاکت جهت جدا و وصل تجهیز الکتریکی میتوان از آن استعمال کرد به عبارتی قسمت زیر فشار به شکل مکانیکی می باشد و همین قسمت به کنتاکت وصل میباشد که سبب ساز تغییر‌و تحول شرایط کنتاکت خواهد شد. لو پرشر دکمه در دوران کاهش فشار ماده مبرد (به تیتر نمونه در هنگام کاهش ماده مبرد در لولهها) چرخه را انقطاع می کند و درنتیجه از مواردی مانند یخ زدگی اواپراتور پرهیز میشود. وظیفه همین دستگاه همین میباشد که در سیکل تبرید همین است که سیستم را رصد کرده و در برعلیه خطراتی مثل از دست دادن گاز مبرد یا این که یخ زدگی کویلهای اواپراتور، از سیستم نگهداری میکند. چنین دستگاه هایی ممکن هست امکان تکرار و توجه را بر روی یک سوئیچ مکانیکی آماده کنند. سوئیچ فشار گهگاه به جهت کارایی خوبتر بوسیله یک فنر ساخت تعادل تنظیم میشوند. در صورتی که از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم پرشر سوئیچ روغن داغ لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر