معرفی مهمترین و کلیدیترین نقش های بازی مافیا

تفنگدار ذیل هیچ شرایطی نمی تواند به خودش تفنگ جنگی بدهد. اینکه تفنگ جنگی را در چه شبی و به چه کسی بدهد تنها به اختیار خویش اوست. در شبی که تیم مافیا مبادرت به به کار گیری از نقش ناتو می‌کنند راوی در آن شب پزشک بازی را بیدار نمی کند. ناتو: ناتو در طول بازی صرفا در یک شب (بسته به نمایش مختلف خواهد بود) می تواند مهم تأیید مدیر مافیا از نقش خود به کارگیری کند و نقش دقیق یکی از از شهروندها را حدس بزند (تکاور، کاراگاه، پزشک، تفنگ دار، دربان یا این که شهروند ساده) و در ضمن پس در شبی که مافیا مبادرت به استعمال از نقش ناتو می کنند، آن شب نمی توانند از شلیک شب به کارگیری کنند. شهروند ساده: شهروند معمولی هیچ خصوصیت و توانمندی منحصر به فرد به فردی ندارد. در برعلیه زره او در طول روز زیاد کارآمد هست و در صورتی که در روز مورد اصابت تفنگ جنگی قرار بگیرد یا این که در رایگیری از اکثریت بازیکنان حاضر رای خروج دریافت کند، در بازی می ماند ولی زره خود را از نیز از دست می دهد و دارای نقش شهروند ساده به بازی ادامه می دهد و دیگر نمی تواند از نقشش در شب استعمال نماید و همچنین تیم مافیا آنگاه از ریختن زره او نمیتوانند در شب او را به یاری نقش ناتو از بازی بیرون کنند. مطلقا کابوی سعی می نماید یک مافیا را اهمیت خود خارج کند، ولی حتی در صورتی که به اشتباه شهروند را گزینش نماید شیوه برگشتی نمی باشد و هر دو از بازی خارج میشوند. پس از اتمام شب، گرداننده بازی واژه افسون را می گوید و در صورتی که فردی که واژه افسون بر روی او نهاده شده، در ارتفاع روز از آن کلمه به کارگیری کند، فورا از بازی بیرون می شود. در سرانجام دو وضعیت ذیل صورت می دهد: تفنگ جنگی باشد: کسی که تفنگ دارااست در صورتی که تفنگش جنگیباشد، با تأیید روای هدفش وصیت می نماید و از بازی بیرون می شود و نقش بازیکن خارج شده فورا توسط راوی به شهر اعلام می شود (مافیا بود یا این که شهروند) و بعد بازی ادامه مییابد. همین نقش حساس قابلیت و امکان در شب خواهد بود. درصورتیکه به کسی که شکلیک کرد مافیا بود ، مافیا حذف می گردد و درصورتیکه حدسش نادرست بود و مافیا کمبود خود رشته ای یا اسناپر از بازی حذف میشود. ولی همانطور که می بینیم، هنوز که هنوز میباشد بعد از ۳۵ سال، همین بازی طرفداران خویش را در در بین اشخاص کلیدی سنین متعدد مراقبت کرده است. فردای آن شب و در ارتفاع روز فردی که تفنگ گرفته است، قبل از رایگیری میتوانند دستش را بالا بیاورد و اعلام کند که تفنگ دارد و می خواهد از تفنگش استفاده نماید و یک نفر را گزینه هدف قرار دهد. می بایست دقت داشت افرادی که تفنگ اخذ کردهاند درصورتیکه قبل از رایگیری از تفنگ خویش استعمال نکنند دیگر توانمند به استعمال از آن نمی باشند و تفنگشان خواهد سوخت؛ حتی در صورتی که آن تفنگ، فقط تفنگ جنگی موجود در بازی بوده باشد! روای فقط در رخ تعیین فرد گفتگو شده احتمالی به او نشانه تهدید نشان خواهد داد. خبرنگار: بعد از آن از انجام مصاحبه توسط مجموعه مافیا، خبرنگار هر شب به جهت استعلام فرد گفتگو شونده بیدار شده و استعلام یک نفر را از راوی میگیرد. در شکل افشای نقش زره پوش در روز، امکان گفتمان مافیا اصلی وی وجود ندارد. پزشک یا پزشک: پزشک معالج بازی هر شب از خواب بیدار شده و تا هنگامی که تعداد بازیکنان کاهش از ۸ نفر بشود، می تواند دو نفر را نجات دهد و بعد از آن از آن فقط قابلیت نجات یک نفر را در هر شب دارد. مجرم می تواند با ارائه عوارض دیگران را متقاعد نماید که او مافیا نمیباشد و یا این که حتی سایر بازیکنان را مجرم کند. همین نقش شهروندی در روز اهمیت قابلیت و امکان ماندگاری خویش و در شب حیاتی امکان نگهداری دیگران است. شهروندی میباشد که درصورتیکه به هر نحوی در بازی کشته شود ، تا ۲۴ ساعت در بازی خواهد ماند و آنگاه به خارج خواهد رفت. چنانچه تکاور شلیک نماید و در بازی بماند و فرد آیتم اصابت نیز از بازی خارج نشود بی تردید مدیر مافیا بوده و اگر خارج شود یکی از از اعضای مافیا. تکاور به شهروند شلیک کند: اگر او به نادرست شهروند را مورد اصابت گلوله قرار دهد، در هر رخ قطعاً از بازی بیرون خواهد شد. در غیر این صورت قطعاً از بازی خارج خواهد شد. نکته اول : در صورتیکه ساقی به کارآگاه بزند استعلام بر عکس به دست کارآگاه می رسد برای مثال آقای X شهر بازی کارآگاه استعلامش را بگیرد مثبت میباشد (بدون در حیث گرفتن وکیل) به عنوان مثال آقای y مافیا بازی است کارآگاه استعلام بگیرد دیسلایک میشود. در همین بازی یک‌سری نقش منفی (مافیا) در نظر گرفته می شود و چند نقش مثبت (شهروند عادی) به اشخاص دیگر داده میشود. به غیر از اپ های معرفی شده در این مقاله، اپلیکیشن های دیگری نیز می تواند برای اینکار استعمال شود که ولی وضع قوانین و نحوه بازی حساس آن ها می تواند اندکی متفاوت باشد. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم داستان بازی مافیا 5 بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.