مقاوم سازی با Frp

از دیگر مزایای مصالح پلیمری یا به عبارتی پلیمرهای مسلح شده حساس الیاف (FRP) نسبت بالای مقاومت به وزن و سختی به وزن می باشد. یکی از طرز های مقاوم سازی به جهت اشکال ساختمان ها استعمال از الیاف پلیمری می باشد.اف آر پی مخفف Fiber – rein forced polymer و به اختصار FRP هست که به معنای فیبرهای پلیمری تقویت شده است. برای این فعالیت به طور معمول از ورق های frp کلفت تری به کار گیری می کنند تا میزان رخنه خوردگی در تیرها توسط نیروهای خارجی دوچندان هم کمتر پیدا کند. دیوارهای سازه ای یکی از سیستم های فراوان مطلوب برای تقابل حیاتی نیروهای جانبی ناشی از زلزله اند. همانطور که از دیاگرام P-M در دو وضعیت محصور شده و محصور نشده طبق صورت 4 قابل دریافت است، انحصار ذکر شده از همین واقعیت که افزایش مقاومت در سرانجام محصورشدگی تنها برای المان های اهمیت مود ناکامی قاضی فشاری قابل ملاحظه می باشد، نشات می مقاوم سازی بتن حیاتی frp گیرد ». اهمیت دقت به مشخصه خطی – ارتجاعی مصالح FRP، مشارکت FRP در انتقال نیروها در المان های پایین کشش خالص، به طور مستقیم به مقدار کرنش المان متعلق بوده و مطابق اورجینال هوک قابل بررسی است. به کار گیری از FRP به شکل دورپیچ (سه حالت دورپیچ کامل، U صورت و در دو طرف جان مطابق صورت 2) و قرارگیری الیاف در امتداد عرضی دوران یا عمود بر راستای سوراخ های محتمل برشی، بطور موثری سبب ارتقاء مقاومت برشی المان های بتنی می گردد. 2-1-1) (مقاومت کششی یا این که برشی سفارش شده) × α1 . زمانی که فریم خمشی بتن آرمه زیر اثر نیروهای جانبی ناشی از زمین لرزه قرار می گیرد ، در اتصالات آن نیروهای برشی قابل توجهی به وجود می آید ،ایجاد این نیروهای برشی اهمیت تغییر‌و تحول رخ های متعددی همپا می باشد ، براین اساس اتصالات سازه های بتن آرمه علاوه بر مقاومت ، بایستی از صورت پذیری به اندازه نیز برخوردار باشند .