3-دوره نشر اطلاع رسانی نامه کمتر از ده روز مجاز نیست.انتشار شماره فوق العاده و به صورت موردی کلیدی موافقت کمیته تبلیغات استان امکانپذیر است. به طور مثال کاربری اطلاع رسانی خویش را جهت تبلیغ پوشه اجاره آپارتمان مسکونی خود که به متراژ 90 متر و در حیطه خوشبختی آباد و به مبلغ 10 میلیون تومان ودیعه و 400 هزار تومان اجاره می باشد را در سامانه کشور‌ایران فولدر درج می نماید. 9-جذب و درج آگهیهای دولتی نظیر مناقصهها، مزایدهها، انحصار وراثت و تصویب شرکتها و مؤسسات در آگهینامهها ممنوع است. لازم به تاکید است انتخاب آخرین از بین متقاضیان واجد وضعیت انجام خواهد گرفت. اشخاصی که به دنبال کاریابی و یافتن شغل خوب هستند، آیندهی بازار کار را در نظر خواهند گرفت. برای آنکه علایق و اشتیاقات درونی خود را جهت یافتن شغل مطلوب بیابید، نخست ضروری می باشد عمیقاً فکر نمایید که از انجام چه کاری هیچ وقت خسته نخواهید شد و احساس راضی بودن بیشتری خواهید داشت؟ ثبت اگهی و نیازمندی های رایگان یک عدد از کارهایی می باشد که اشخاص به جهت خرید کردن یا فروش محصول ، فرآورده انجام می دهند. 6-آگهینامه بایستی به طور بدون‌پول عرضه شود و فاقد قیمت باشد. تبصره 2: کانونها می توانند به جهت نامگذاری آگهی نامه از نام دیگری به غیر از نام کانون استعمال نمایند و رعایت مفاد بند مربوطه (11) و تبصره 1 همین بند الزامی است. تبصره 1: صدور موافقت بنیادی برای آگهینامههای مربوط به رشته مختص (موضوع تبصره یک ذیل بند یک) به عهده دفتر کار تبلیغات و اطلاعرسانی میباشد. تبصره 2: کانون صرفا مجاز به تکثیر یک آگهینامه عمومی پس از کسب موافقت کمیته استان میباشد و تکثیر یک‌سری آگهینامه به جهت حرفه و صنعتی خاص منوط به اخذ موافقت از دفتر کار تبلیغات و اطلاعرسانی است. در اینجا بیشتر به بررسی وب تارنما آگهی های مرهون ازدواج.

ایندکسر