چگونه اپل تیم کوک به یک آزمایش تصادفی در برخورد سرمایه داری تبدیل شده استدر روند این هفته ، ما به مخالفت اپل با ترامپ و FBI ، اقتصاد خواب کاسپر و ظهور فناوری بدون کد نگاه می کنیم.


منبع: watch-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>